JSOU PRAVIDLA NUTNOSTÍ?

Mezi dětmi předškolního věku se začínají objevovat projevy agresivity, používání silných slov, účelové lhaní, ubližování druhému. Lze tomu zabránit?

Při vstupu do mateřské školy se dítě postupně adaptuje na nové prostředí a zvyklosti, seznamuje se s novými lidmi, dětmi. Již v adaptačním období je třeba dbát na to, aby se dítě určilo respektovat i daná pravidla, která v mateřské škole patří pro děti i dospělé. Mnohdy není dítě přivyklé ani pravidelnému dennímu rytmu. Děti nechápou význam slova „ne“. Pravidla a dohody tu nejsou proto, aby nám kradly osobní svobodu, ale aby vymezovaly, kam mohou jít, co ještě mohou dělat, co už naopak není přijatelné a druhému může ublížit. Pravidla je vhodné vysvětlit na konkrétních situacích, které nám usnadní naše soužití v mateřské škole a budou zároveň dbát o naše zdraví a bezpečnost, psychickou a duševní pohodu a rovnováhu. Při činnostech je vhodné pravidla připomínat, např: jednoduchou básničkou či písničkou.

Pravidla pro vzájemnou dohodu, porozumění a přátelství

 1. V šatně má každý své místo, kam ukládá všechny své věci. Každý si je snaží udržovat v pořádku a čistotě dle svých možností. Může o pomoc požádat starší či dospělé.

 2. Špinavé ruce umýváme řádně mýdlem, také po použití toalety dbáme na čistotu rukou.

 3. Pozor! Vodu necákáme a nestříkáme, kluzká a mokrá podlaha v umývárně by nám mohla způsobit úraz.

 4. Všechny hračky mají své místo, zacházíme s nimi šetrně. Stavby a výtvory tu mohou na několik dní zůstat, pokud jsou na bezpečném místě.

 5. Hluk nám škodí. Domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme, nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik.

 6. Půjčit si můžeme ke hře a tvoření různé hračky, pomůcky, materiály. Po ukončení hry je uklidíme, učíme se používat náčiní. Zbytky materiálů patří do koše.

 7. Nerušíme při hře ostatní.

 8. U jídla dbáme na čistotu, před jídlem i po něm si myjeme ruce. Použité nádobí si odnášíme, pokud něco nedokážeme zvládnout sami, požádáme o to dospělé.

 9. Chovám se k druhým tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. Máme se rádi. Jsme kamarádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Hledáme společná řešení, pomáháme si, hezky se oslovujeme, vítáme se a loučíme s druhými, umíme se rozdělit.

 10. Hezky se oslovujeme, vítáme a loučíme s druhými. Mluvíme slušně.

 11. Neberu si nic, co mně nepatří.

 12. Vážíme si práce druhých, každý něco umí, všichni jsme důležití.

 13. Chráníme přírodu a vše živé.
Pravidla dodržujeme vždy a důsledně. Je třeba, aby děti chápaly význam pravidel a nutnost jejich dodržování. Pravidla platí i pro dospělé, tedy i pro zaměstnance mateřské školy. Je nutné, aby dohody byly přiměřené věku a chápání dítěte. Jedině tehdy bude mít stanovení pravidel a dohod význam pro další rozvoj osobnosti dítěte a formování jeho mravních a morálních postojů.

MŠ KomenskéhoUherské Hradiště

© 2024, MŠ Komenského

Vytvořil WideWeb s.r.o.